TOP

Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

Và TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 về việc “Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh.

Theo quy định, đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp khác có giá cao nhất 400.000 đồng/m2; đất ở tại nông thôn có giá cao nhất 2.220.000 đồng/m2; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn có giá cao nhất 1.780.000 đồng/m2; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn có giá cao nhất 1.550.000 đồng/m2; đất ở tại đô thị có giá cao nhất 24.570.000 đồng/m2; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị có giá cao nhất 19.660.000 đồng/m2; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị có giá cao nhất 15.970.000 đồng/m2.

hệ số K năm 2016 cơ bản giữ nguyên như hệ số đã áp dụng trong năm 2015, chỉ điều chỉnh tăng, giảm và bổ sung hệ số K các tuyến đường có biến động giá phổ biến trên thị trường; một số tuyến đường chưa phù hợp với thực tế trong quá trình áp dụng; các tuyến đường đã được điều chỉnh nâng loại đường hoặc nâng giá và các tuyến đường mới được bổ sung. Trong đó, hệ số K đối với đất thuộc khu vực nông thôn cao nhất là 1,4, đất thuộc khu vực đô thị cao nhất là 2,0.

Từ hệ số K, xác định giá các loại đất theo công thức:

Tinh gia dat.JPG

Nguồn binhduong.gov.vn

 

 

Other news