TOP

Cập nhật tiến độ xây dựng tại The Oasis I - Giai đoạn IV

 Những hình ảnh mới nhất Tiến độ triển khai Dự án The Oasis I - Giai đoạn IV

Tháng 4 - 2015

Hình cập nhật tháng 4/2015

 

 

Hình cập nhật tháng 4/2015

 

 

Hình cập nhật tháng 4/2015

 

 

Hình cập nhật tháng 4/2015

 

 

Hình cập nhật tháng 4/2015

 

 

Hình cập nhật tháng 4/2015

 

 

Hình cập nhật tháng 3/2015

 

 

Hình cập nhật tháng 3/2015

 

 

Hình cập nhật tháng 3/2015

 

 

Hình cập nhật tháng 3/2015

SNI

Các tin khác