TOP

Tiệc Mừng Năm Mới/ Happy Lunar New Year party

 

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Chăm Sóc Khách Hàng

Please contact Customer Service for further clarification. 如有疑问请联系服务客户部

Tel:    (0650) 3712100 (0) – Ms. Trinh (The Oasis I)

         (0650) 3712100 (31) – Ms. Mai (The Oasis II)

         (0650) 3712100 (21) – Mr. Huy (The Oasis III)

 

Các tin khác